Splošni pogoji

SPLOŠNA DOLOČILA

COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL potovalna agencija d.o.o. (v nadaljevanju: CMT ali agencija) je potovalna agencija, ki že več kot 20 let organizira potovanja, izlete in festivale. Aranžmaji CMT so namenjeni predvsem mladim, študentom in dijakom, razen če iz vsebine programa ni razvidno drugače. Za namene enotnega nastopanja družbe CMT kot agencije v posameznih potovalnih aranžmajih z potniki, je CMT dne 1.9.2019 sprejel Splošne pogoje potovanja CMT, ki urejajo pogodbe o potovanjih s potniki. Predmetni Splošni pogoji poslovanja CMT so sestavni del pogodbe, ki jo ob prijavi na določen aranžma skleneta CMT in potnik. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani v poslovalnici CMT, na pogodbi oziroma preko spleta na uradni spletni strani CMT www.collegium.si in na katerikoli drugi spletni strani, kjer CMT kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve, ter so Splošni pogoji CMT kot taki posebej označeni in splošno dostopni. V posameznih pogodbah o potovanju ni mogoče vsebine pogodbe določiti v nasprotju s sprejetimi splošnimi pogoji, razen s posebnim pisnim soglasjem CMT. Ti splošni pogoji veljajo za vse prihodnje pogodbe o potovanjih s potniki.

SKLENITEV POGODBE O POTOVANJU

Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma v poslovalnicah CMT, v katerikoli pooblaščeni agenciji oziroma pri osebi, ki za CMT posreduje storitve, ali preko spleta na uradni spletni strani CMT oziroma na katerikoli drugi spletni strani, kjer CMT kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve. Za popolno prijavo na aranžma šteje pisna oziroma ustna potrditev prijave, v kolikor je bila prijava opravljena preko spletnega obrazca, pa potrditev prijave na elektronski naslov, ter plačilo 30% celotne vrednosti aranžmaja (v nadaljevanju: akontacija) najkasneje v roku 24 ur po prijavi. Za popolno prijavo šteje podaja potrebnih podatkov in pravočasno plačilo akontacije.

Ob popolni prijavi CMT in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je v primeru prijave po telefonu ali preko spleta potniku posredovana preko elektronske pošte, ob sklenitvi osebno pa izročena v fizični obliki. V kolikor bi potnik želel, da se mu dokumentacija natisne in pošlje po pošti, CMT zaračuna stroške tiskanja in pošiljanja v pavšalnem znesku 5,00 eur. Pogodba o potovanju vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju, ali pa se sklicuje na program ali ponudbo aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. V primeru, da v roku 24 ur po prejemu prijave akontacija ni plačana, se šteje, da se potnik ni prijavil na aranžma. Sklenjena pogodba o potovanju potniku jamči udeležbo oziroma mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju, ob izpolnitvi pogojev, da v postavljenem roku potnik plača preostali znesek aranžmaja, in da je potovanje dejansko izpeljano.

Za dan plačila se za potrebe opredelitve popolne prijave šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici CMT ali pri pooblaščeni agenciji, oziroma dan, ko CMT prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Preostali del vrednosti aranžmaja je potnik dolžan plačati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja, razen če je drugače navedeno v programu oziroma pogodbi. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA …) turističnega aranžmaja ali druge storitve, CMT v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, pač pa lahko potnik zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov transakcijski račun, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila te točke splošnih pogojev tudi za pooblaščeno turistično agencijo. V primeru, da potnik pri prijavi preko spletnih strani uporabi plačilno sredstvo PayPal, se skupni vrednosti plačila prišteje 3,5% od zneska plačila kot nadomestilo za stroške plačilnega prometa (t.i. payment fee). Potnik ob prijavi plača stroške prijave (prijavnina, t.i. booking fee) v višini 10€ na osebo oz. 5% skupnega zneska na prijavnici. V primeru, da potnik ne poravna preostalega dela vrednosti aranžmaja do dogovorjenega roka, se šteje, da potnik ni izpolnil obveznosti iz pogodbe o potovanju in ga CMT lahko odjavi od potovanja z dnem zapadlosti preostalega dela vrednosti aranžmaja, odjava pa se šteje kot potnikova odpoved potovanja.

Potnik je odgovoren za vse stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, v kolikor potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Od pogodbe lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potnik ne plača preostalega dela pogodbene obveznosti v predvidenem roku, si CMT pridržuje pravico do zavrnitve udeležbe potnika na potovanju.

V primeru prijave na turistični aranžma veljajo predmetni splošni pogoji, ustrezno pa tudi posebni pogoji poslovanja in ponudba, navedena v aranžmaju. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev tisti trenutek, ko je podal prijavo na posamezno storitev.

Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja oziroma predstavniku CMT predložiti pogodbo o potovanju in potrdilo o celotnem plačilu aranžmaja, v nasprotnem primeru vodja potovanja oziroma predstavnik CMT ni dolžan sprejeti potnika na potovanje oziroma turistični aranžma.

CENE ARANŽMAJA

Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva objave programa. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. CMT si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (v nadaljevanju: OZ) in Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), zaradi sprememb v menjalnem tečaju, sprememb tarif in cen prevozov, sprememb cen goriva ali drugih virov energije, davkov, turističnih taks, letaliških in pristaniških pristojbin ipd. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja navedenih elementov izračuna cene. O morebitnih spremembah cen CMT potnika obvesti najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8%, lahko potnik najkasneje 2 dni po prejemu obvestila o spremembi cene privoli v predlagano spremembo ali brez stroškov odstopi od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe ima potnik pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov, ter stroškov plačilnega prometa, povezanih z vplačilom aranžmaja.

CMT lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru nastopa le kot informator, potnik pa vse morebitne reklamacijske zahtevke uveljavlja na kraju samem in pri organizatorju storitev (v tujini). CMT lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža ali zviša, če se (ne) bo prijavilo določeno število potnikov oziroma ko nastopijo drugi, natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje ali zvišanje cene aranžmaja nastopili. Potnik ne more odstopiti od pogodbe iz razloga, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Potnik je ob osnovni ceni aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), ki se, če niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno, in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika. Potnik ob prijavi lahko navede želje po posebnih storitvah (kot na primer posebne prehranske zahteve, sprememba penziona itd.), ki jih, kadar so te mogoče v posameznem aranžmaju, doplača k osnovni ceni aranžmaja. Posebne storitve potnik plača ob prijavi, lahko pa med samim potovanjem doplača (v ustrezni valuti) vodji potovanja oziroma predstavniku CMT v kraju, kjer se storitve opravljajo, v kolikor je v programu oziroma v ponudbi tako navedeno.

KATEGORIZACIJA STORITEV IN NO NAME NAMESTITVE

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorizacija objektov), navedene v programih CMT za posamezne aranžmaje, pomenijo oznake v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Agencija pri tem opozarja na različnost meril kategorizacije na nekaterih turističnih destinacijah, saj v Republiki Sloveniji in v večini zahodnoevropskih držav veljajo višja merila.

“No name” aranžmaji so tisti, kjer v programu ni naveden naziv oziroma ime namestitvenega objekta (apartmaja, hotela), pri čemer si CMT pridržuje pravico, da potnika obvesti o imenu namestitvenega objekta šele ob prihodu na destinacijo. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi, in obsegajo najmanj:
- kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji),
- tip sobe,
- storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, “all inclusive” ...)
- kraj oziroma lokacijo nastanitve.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v večposteljnih sobah (te imajo lahko tudi dodatna ležišča). Na vseh programih je obvezno plačilo povratne kavcije kot jamstva za nepoškodovanje objekta (od 20,00 eur naprej, skladno z zahtevami nastanitvenega objekta).

POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA (VELJA ZA PRIJAVE DO 31.12.2023)

Potnik lahko kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od pogodbe o potovanju, pri čemer lahko CMT od potnika zahteva plačilo ustrezne in upravičene odstopnine. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in sklenil pogodbo o potovanju.

Vsaka sprememba ali zamenjava programa po sklenitvi pogodbe o potovanju, ki ni potrjena s strani agencije, se obravnava kot odpoved pogodbe o potovanju, tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. V kolikor je sprememba manjša in ne vodi v spremembo bistvenih postavk pri aranžmaju, zaradi katerih bi nastali dodatni stroški ali bi bila onemogočena izvedba potovanja, lahko CMT spremembo potrdi, vendar zaračuna administrativni strošek spremembe:
- do 30 dni pred odhodom: 15,00 eur,
- 29-10 dni pred odhodom: 30,00 eur,
- manj kot 9 dni pred odhodom: spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odstop od pogodbe, če se stranki sporazumeta o kakršnikoli spremembi, pa se zaračuna administrativni strošek spremembe v višini 30,00 eur.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument na predpisanem obrazcu, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec in ki je priloga tem splošnim pogojem. V primeru, da potnik zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s CMT, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani CMT zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil, ali po elektronski pošti. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima CMT pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju. Če v programu oziroma na prijavnici za določen aranžma ni drugače določeno, veljajo naslednji stroški odpovedi, ki v nobenem primeru niso nižji od 20,00 eur na osebo za individualne in razpisne aranžmaje in 59,00 eur na osebo za programe, ki so narejeni za skupine:

Za individualne in razpisne aranžmaje (Collegium):
– do 30 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 20,00 eur,
– od 29 do 22 dni pred odhodom: 20% cene aranžmaja,
– od 21 do 15 dni pred odhodom: 30% cene aranžmaja,
– od 14 do 8 dni pred odhodom: 50% cene aranžmaja,
– od 7 do 1 dan pred odhodom: 80% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja.

Za programe, ki so narejeni za skupine (Mondial, Cooltura):
– do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 75,00 eur,
– od 90 do 61 dni pred odhodom: 60% cene aranžmaja,
– od 60 do 30 dni pred odhodom: 80% cene aranžmaja,
– od 29 do 1 dan pred odhodom: 90% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja.

Za turistične storitve v okviru festivalov (Croatia Music Festivals, Travel2Ultra):
– do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 30% cene aranžmaja,
– od 90 do 61 dni pred odhodom: 60% cene aranžmaja,
– od 60 do 1 dan pred odhodom: 100% cene aranžmaja.

V primeru, da potnik ne nastopi dogovorjene storitve v času, ki je naveden v programu, v obvestilu o odhodu ali v pogodbi o potovanju, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju in se odpoveduje pravici do vračila vplačanega zneska oz. pripadajoče razlike, kot opisano zgoraj. To ne velja v primeru, da je potnik pravočasno v roku sporočil “late check in” ali spremembo na rezervaciji, za kar je dobil pisno potrditev agencije o spremembi. Za odstop od pogodbe o potovanju se šteje, če potnik ne opravi check-ina v namestitveni objekt na dan prihoda po pogodbi do 19. ure, razen če je na programu, obvestilu o odhodu, pogodbi o potovanju oziroma na podoben način navedeno drugače. Za odstop od pogodbe se šteje tudi, če se potnik ne pojavi na odhodu prevoznega sredstva (avtobus, vlak, letalo, ladja) ob uri, ki je navedena v programu, obvestilu o odhodu, pogodbi o potovanju oziroma na drug podoben način, ali če ne prevzame naročene druge storitve v času, ki je naveden v programu, obvestilu o odhodu oziroma pogodbi o potovanju.

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatkov ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave, se šteje, da se potnik odpoveduje pravici do vračila razlike. Stroški odjave vedno obsegajo vsaj administrativne stroške.

V primeru, da prijavljeni potnik vnaprej spozna, da se potovanja ne bo mogel udeležiti, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem, da organizator potovanja s spremembo soglaša. Organizator potovanja lahko zamenjavo potnika odkloni v primeru ocene previsokih logističnih stroškov. Zamenjava imena je možna samo osebno s strani nosilca rezervacije na prodajnem mestu CMT ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokumentov obeh oseb. V tem primeru bo CMT bremenil potnika le za stroške spremembe. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako spremembo CMT zaračuna potniku administrativne stroške spremembe. V primerih, ko so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom oziroma organizacijo določenih dejavnosti na destinaciji, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa CMT poleg administrativnih stroškov zahteva tudi povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov vplačanega aranžmaja. Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato CMT v primeru odpovedi potovanja s strani potnika ravna po določilih o potnikovi spremembi ali odpovedi potovanja. V primeru, ko je organizator aranžmaja druga turistična agencija, katere pooblaščeni zastopnik je CMT, veljajo tudi njeni splošni pogoji poslovanja, s katerimi je potnik seznanjen ob sklenitvi pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe ima potnik v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju zunaj poslovnih prostorov pravico, da v štirinajstih (14) dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. V tem primeru lahko agencija potniku zaračuna administrativne stroške v višini 15,00 eur.

POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA (VELJA ZA PRIJAVE OD 1.1.2024)

Potnik lahko kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od pogodbe o potovanju, pri čemer lahko CMT od potnika zahteva plačilo ustrezne in upravičene odstopnine. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in sklenil pogodbo o potovanju.

Vsaka sprememba ali zamenjava programa po sklenitvi pogodbe o potovanju, ki ni potrjena s strani agencije, se obravnava kot odpoved pogodbe o potovanju, tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. V kolikor je sprememba manjša in ne vodi v spremembo bistvenih postavk pri aranžmaju, zaradi katerih bi nastali dodatni stroški ali bi bila onemogočena izvedba potovanja, lahko CMT spremembo potrdi, vendar zaračuna administrativni strošek spremembe:
- do 30 dni pred odhodom: 15,00 eur,
- 29-10 dni pred odhodom: 30,00 eur,
- manj kot 9 dni pred odhodom: spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odstop od pogodbe, če se stranki sporazumeta o kakršnikoli spremembi, pa se zaračuna administrativni strošek spremembe v višini 30,00 eur.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu (posebni pogoji).

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument na predpisanem obrazcu, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec in ki je priloga tem splošnim pogojem. V primeru, da potnik zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s CMT, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani CMT zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil, ali po elektronski pošti. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima CMT pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju. Če v programu oziroma na prijavnici za določen aranžma ni drugače določeno, veljajo naslednji stroški odpovedi, ki v nobenem primeru niso nižji od 20,00 eur na osebo za individualne in razpisne aranžmaje in 59,00 eur na osebo za programe, ki so narejeni za skupine:

Za individualne in razpisne aranžmaje (splošna lestvica odstopnin, Collegium):

 • do 60 dni pred odhodom – administrativni stroški v višini 20,00 eur (na osebo),
 • 59 do 45 dni pred odhodom – 30 % cene aranžmaja,
 • 44 do 30 dni pred odhodom – 50 % cene aranžmaja
 • 29 do 15 dni pred odhodom: 70% cene aranžmaja,
 • od 14 do 8 dni pred odhodom: 80% cene aranžmaja,
 • od 7 do 1 dan pred odhodom: 100% cene aranžmaja,
 • na dan odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja.

Za programe, ki so narejeni za skupine (Mondial, Cooltura):

 • do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 75,00 eur (na osebo),
 • od 90 do 61 dni pred odhodom: 60% cene aranžmaja,
 • od 60 do 30 dni pred odhodom: 80% cene aranžmaja,
 • od 29 do 1 dan pred odhodom: 90% cene aranžmaja,
 • na dan odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja.

Za turistične storitve v okviru festivalov (festivali v Novalji, Travel2Ultra):

 • do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 30% cene aranžmaja,
 • od 90 do 61 dni pred odhodom: 60% cene aranžmaja,
 • od 60 do 1 dan pred odhodom: 100% cene aranžmaja
 • na dan odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja.

V primeru, da potnik ne nastopi dogovorjene storitve v času, ki je naveden v programu, v obvestilu o odhodu ali v pogodbi o potovanju, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju in se odpoveduje pravici do vračila vplačanega zneska oz. pripadajoče razlike, kot opisano zgoraj. To ne velja v primeru, da je potnik pravočasno v roku sporočil “late check in” ali spremembo na rezervaciji, za kar je dobil pisno potrditev agencije o spremembi. Za odstop od pogodbe o potovanju se šteje, če potnik ne opravi check-ina v namestitveni objekt na dan prihoda po pogodbi do 19. ure, razen če je na programu, obvestilu o odhodu, pogodbi o potovanju oziroma na podoben način navedeno drugače. Za odstop od pogodbe se šteje tudi, če se potnik ne pojavi na odhodu prevoznega sredstva (avtobus, vlak, letalo, ladja) ob uri, ki je navedena v programu, obvestilu o odhodu, pogodbi o potovanju oziroma na drug podoben način, ali če ne prevzame naročene druge storitve v času, ki je naveden v programu, obvestilu o odhodu oziroma pogodbi o potovanju.

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatkov ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave, se šteje, da se potnik odpoveduje pravici do vračila razlike. Stroški odjave vedno obsegajo vsaj administrativne stroške.

V primeru, da prijavljeni potnik vnaprej spozna, da se potovanja ne bo mogel udeležiti, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem, da organizator potovanja s spremembo soglaša. Organizator potovanja lahko zamenjavo potnika odkloni v primeru ocene previsokih logističnih stroškov. Zamenjava imena je možna samo osebno s strani nosilca rezervacije na prodajnem mestu CMT ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokumentov obeh oseb. V tem primeru bo CMT bremenil potnika le za stroške spremembe. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako spremembo CMT zaračuna potniku administrativne stroške spremembe. V primerih, ko so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom oziroma organizacijo določenih dejavnosti na destinaciji, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa CMT poleg administrativnih stroškov zahteva tudi povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov vplačanega aranžmaja. Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato CMT v primeru odpovedi potovanja s strani potnika ravna po določilih o potnikovi spremembi ali odpovedi potovanja. V primeru, ko je organizator aranžmaja druga turistična agencija, katere pooblaščeni zastopnik je CMT, veljajo tudi njeni splošni pogoji poslovanja, s katerimi je potnik seznanjen ob sklenitvi pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe ima potnik v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju zunaj poslovnih prostorov pravico, da v štirinajstih (14) dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. V tem primeru lahko agencija potniku zaračuna administrativne stroške v višini 15,00 eur.

 

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje rizika odpovedi potovanja pri pogodbeni zavarovalnici za primer, če se potnik morda zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bo mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica vrne del vplačanega zneska. Takšni primeri so:

a) nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje;
b) nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžen navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanega zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila;
c) poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca;
d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje;
e) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnik/ov (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, itd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju;
f) popravnega izpita za srednjo šolo katerega rok za opravljanje nastopi v času izvajanja maturantskega izleta ali v roku 21 koledarskih dni po končanem maturantskem izletu. Kritje velja samo za maturantske izleta, ki se izvajajo v juliju, avgustu ali septembru vsako leto.

Za zavarovanje veljajo pogoji poslovanja partnerske zavarovalnice Generali d.d., (povezava na pogoje: 01-OTP-01/20), s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni na spletni strani CMT: https://www.collegium.si/pogoji-poslovanja/. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v tem primeru v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

Pomembno: Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

V kolikor je v ponudbi in se stranka odloči za Zavarovanje rizika odpovedi s COVID-19 kritjem, velja: 

KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE COVID KRITJA 03-OTC-01/21

1. Ta klavzula velja skupaj z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za zavarovanje stroška odpovedi potovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji). Posamezne določbe iz splošnih pogojev se uporabljajo le, če niso vsebovane v tej klavzuli in niso v nasprotju z njo.

2. Ne glede na izključitev kritja v primeru odpovedi potovanj povezanih s pandemijo ali epidemijo po splošnih pogojih, zavarovanje krije stroške odpovedi potovanja tudi zaradi bolezni COVID-19 (ne velja za ŠIRŠE KRITJE).

3. Maksimalna obveznost zavarovalnice je opredeljena v splošnih pogojih in v Klavzuli za zavarovanje stroška odpovedi potovanja, ki velja za posameznega organizatorja potovanja, vendar največ 3.000 EUR po osebi na potovanje.

4. Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec dolžan k zahtevku priložiti dokazilo o pozitivnem PCR testu.

5. Zavarovanje ne krije stroškov odpovedi potovanja:

- če je zavarovanec napoten v samoizolacijo / karanteno, ker je bil v stiku z okuženo osebo, sam pa ni okužen,

- če se zavarovanec ne odpravi na pot, ker ga skrbi naraščajoča okužba v kraju potovanja,

- če organizator potovanj ali turistična agencija ne more zagotavljati svojih storitev (npr. zaradi opozorila ali priporočila Nacionalnega Inštituta za javno zdravje ali Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije naj se ne potuje v tujino zaradi nujnih zaščitnih ukrepov ali zaradi širjenja bolezni),

- če se zavarovanec ne odpravi na potovanje, ker je opredeljen kot rizična oseba iz zdravstvenega vidika.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

CMT si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja zaradi neizogibnih in/ali izrednih okoliščin, zaradi katerih ne more izpolniti pogodbe o potovanju, ali v primeru nezadostnega števila prijavljenih oseb za izvedbo potovanja:
– 20 dni pred odhodom pri potovanjih, daljših od 6 dni,
– 7 dni pred odhodom pri potovanjih, ki trajajo 2-6 dni,
– 48 ur pred odhodom pri potovanjih, krajših od 2 dni.

Če v programu ni določeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov na določenem prevoznem sredstvu:
– za potovanja z avtobusom: najmanj 40 potnikov,
– za potovanja na rednih letalskih linijah: najmanj 20 potnikov,
– za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami: najmanj 80% zasedenost.

V teh primerih CMT ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim potnikom, vrne pa jim celoten vplačani znesek. CMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za CMT pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. CMT si pridržuje pravico do spremembe dneva ali časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda uporabljenih prevoznih sredstev ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravna nesreča ali drugi nepredviden vzroki, na katere CMT ne mora vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Naročnik potovanja se strinja, da se iz razloga varstva javnega zdravja ali spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije lahko spremeni program, nastanitev, prevozno sredstvo potovanja ali termin. CMT ne odgovarja niti ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim potnikom za zamude letal, ladij, vlakov ali za odpovedi letov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud ali odpovedi. V primerih, ko CMT izrecno pisno jamči odhod oziroma zagotavlja odhod, potovanja ne more odpovedati.

Ker CMT ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa, lahko v teh primerih potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. CMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če potnik ogroža počutje in zdravje ostalih potujočih in s svojim obnašanjem onemogoča izvedbo programa izvajalcu s strani agencije. V teh primerih potnik ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

INFORMACIJE

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Potnik je upravičen do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. CMT d.o.o. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Agencija v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru njenih likvidnostnih težav potniku povrnejo vsa plačila in zagotovi njegov povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

Ključne pravice potnika na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:
– Potniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
– Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.
– Potniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
– Potniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.
– Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
– Potniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, ta turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.
– Potniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
– Poleg tega potniki lahko odstopijo od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
– Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.
– Potniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
– Če je potnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.
– Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potnikov. CMT d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav CMT d.o.o., se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ:
Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, Asistenčno - storitveni center.
Telefonska številka: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864
Več: Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

OBVESTILA PRED ODHODOM

Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem po elektronski pošti (v primeru, da so svoj naslov elektronske pošte podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo v poslovalnici agencije ali pa agencijo kontaktirajo preko elektronske pošte na naslov info@collegium.si ali preko telefona na telefonsko številko 070-553-553. CMT potnikom obvestil pred potovanjem z navadno pošto ne pošilja, razen če v posameznem programu ni navedeno drugače.

Obvestilo o odhodu CMT svojim potnikom pošlje najkasneje pet (5) do sedem (7) dni pred začetkom potovanja, razen če v posameznem programu ni navedeno drugače. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete in za vse aranžmaje v Sloveniji z lastnim prevozom se pošiljajo najkasneje dva (2) dni pred začetkom potovanja. V primeru, da potnik do tri (3) dni pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, je naprošen, da se oglasi v poslovalnici agencije, oziroma kontaktira agencijo na zgoraj navedeni naslov elektronske pošte in/ali preko telefona. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (poštni in/ali elektronski) za namene izpolnitve pogodbe nosi potnik.

POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI 

CMT d.o.o. pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju potrošniku zagotovi informacije o potnih listinah in morebitne zahtevah za vizume, vključno z okvirnim obdobjem za pridobitev vizumov, ki veljajo za državljane Republike Slovenije, ter zdravstvene formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo s posebnimi dokumenti (vizumi), si je potnik dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti te dokumente. Prav tako si morajo potniki, ki niso državljani EU, urediti vse potrebne potovalne dokumente, ki jih zahtevajo države, v katere potujejo. Nepolnoletni potniki so dolžni urediti vso potrebno dokumentacijo za prehod nepolnoletnih oseb preko državnih meja. Če potnik naštetih obveznosti ne izpolni ali se zaradi neurejenih dokumentov ne more udeležiti potovanja, ali pa mora potovanje iz istih razlogov prekiniti, se CMT ravna po določilih o potnikovi spremembi prijave in odpovedi potovanja (glej točko V. teh splošnih pogojev). V primeru, da CMT posreduje pri urejanju vizuma za potnika, agencija ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri urejanju ni všteto v ceno in se plača posebej, stroškov posredovanja pa agencija v nobenem primeru ne vrača.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje oz. za vrnitev v domovino, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika v potovalni agenciji CMT. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero ali skozi katero potuje.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni ...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi predpisi nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in namestitvenih objektih, ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati tako, da ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti z nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZDRAVSTVENO STANJE POTNIKA

Po predpisih svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan izpolnjevati pogoje (cepljen, prebolel in /ali testiran) in si priskrbeli ustrezen dokument. Izpolnjevanje teh pogojev je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju. Zavrnitev le-tega ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. CMT ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, ki bi nastali zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

Če za vstop ali za bivanje država, v katero potnik potuje, zahteva COVID potrdilo, ga je potnik pred odhodom dolžan predložiti vodniku ali drugi pooblaščeni osebi s strani CMT. Če potnik ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo oz. prestopa meje, si CMT pridržuje pravico, da potnika ne sprejme na potovanje. V tem primeru potnik ni upravičen do povračila vplačanega zneska. 

CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za poslabšanje predobstoječih zdravstvenih stanj potnika, še posebej ne tistih, o katerih potnik agencije ni obvestil pred potovanjem. Če potnik redno jemlje zdravila, si je sam dolžan priskrbeti zadostno količino za celo potovanje. V primeru zdravstvenih težav se potnik lahko posvetuje z vodnikom ali ekipo prve pomoči, v kolikor je ta prisotna na namembni destinaciji, ki bodo potnika usmerili k lokalnemu zdravniku. Če CMT po posvetovanju z lokalnim zdravnikom meni, da potnik ni sposoben za nadaljevanje potovanja, mu lahko po lastni presoji svetuje prekinitev potovanja in odhod domov na stroške potnika, brez povračila stroškov prekinjenega potovanja. V kolikor potnik ne želi prekiniti potovanja, CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne zdravstvene zaplete.

CMT ne odgovarja za potnika. Potniki, ki se udeležijo potovanja ali aktivnosti, se zavedajo tveganja, ki ga prinaša vsako posamezno potovanje, in se ga udeležujejo na lastno odgovornost. Tveganja, ki izključujejo odgovornost agencije, vključujejo poškodbe, bolezen ali smrt potnika. Potnik se strinja, da agencija, njeni zaposleni in zunanji sodelavci ne odgovarjajo za škodo, nastalo na lastnini potnika, za poškodbe, bolezni ali smrt potnika, ki nastane v povezavi z ravnanjem potnika, prav tako CMT ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz kateregakoli razloga.

CMT nudi na potovanjih, ko je tako izrecno označeno, 24-urno prisotnost ekipe prve pomoči, ki jo sestavljajo mladi zdravniki in študentje medicine. Prva pomoč, ki jo nudijo člani te ekipe prve pomoči, predstavlja laično prvo pomoč in ne strokovno nujno medicinsko pomoč, ki je na voljo potnikom zgolj v okviru zdravstvenih domov in bolnišnic. Člani ekipe prve pomoči, ki nimajo licence oz. dovoljenja za samostojno opravljanje zdravniške službe, potnikom ne svetujejo jemanja zdravil, ki so namenjena samozdravljenju, o samozdravljenju naj bi bil potnik dovolj poučen sam. V kolikor se potnik sam odloči za samozdravljenje, mu ekipa prve pomoči nudi takšna zdravila za samozdravljenje. Osnovna zdravila, kot so blagi analgetiki, spazmolitiki in antihistaminiki, potniku lahko predpiše le njegov lečeči zdravnik oz. najbližji zdravnik v času potovanja, ki ima potrebna pooblastila za samostojno delo. CMT zagotavlja nudenje ustreznih informacij o zdravstveni storitvah na kraju potovanja. Oskrbovanje ran, šivanje in dajanje lokalnih anestetikov sme samostojno opravljati samo tisti zdravnik, ki ima dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške dejavnosti. Vsak potnik se je dolžan seznaniti s podrobnejšimi pravili in zdravstvenimi navodili ekipe prve pomoči, ki so dostopni v poslovalnicah CMT, pri katerikoli pooblaščeni agenciji oz. osebi, ali preko spleta na uradni spletni strani CMT. Šteje se, da je potnik seznanjen in soglaša s pravili in navodili ekipe prve pomoči s soglasjem s temi splošnimi pogoji.

PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodaten kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage naslovi potnik sam na prevoznika ali namestitveni objekt. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. CMT ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v prevoznem sredstvu (na avtobusu, vlaku, ladji, letalu) in v namestitvenih objektih oziroma iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.).

REKLAMACIJE

Vsak potnik, ki je sklenil pogodbo o potovanju, ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve oziroma neskladja s pogodbo o potovanju. Potnik mora na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti zapisniško opozoriti brez odlašanja na kraju samem, in sicer vodjo potovanja oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednega izvajalca storitev oziroma pooblaščeno lokalno agencijo. Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o potovanju, organizator potovanja odpravi neskladnosti, razen če to ni mogoče ali bi to povzročilo nesorazmerne stroške. Če organizator potovanja ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik zahteva znižanje cene in povrnitev škode. Za reklamacije potnika velja zakonski rok, pri čemer se v vsakokratnem primeru upošteva dejstvo, ali je potnik na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozoril na kraju samem in brez odlašanja.

V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Dokler organizator ne poda končnega odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Zahtevek potnika mora biti podpisan, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu, ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Zahtevki morajo biti poslani priporočeno po navadni pošti na naslov poslovalnice agencije ali po elektronski pošti na info@collegium.si. Potnik mora priložiti ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

V skladu z določili veljavne zakonodaje se omeji višina denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo na trikratnik zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.To določilo ne velja v primeru, da ima CMT pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja, za katera je sklenjena pogodba o potovanju.

Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem. Povezava do platforme za spletno reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

 

ZAVAROVANJA 

Cene aranžmajev, če v programu ni določeno drugače, vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, ne vključujejo pa zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da morajo potniki za zdravstveno zavarovanje poskrbeti sami. Za potovanja v tujino priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Prav tako v ceno aranžmaja ni vključeno zavarovanje rizika odpovedi, ki ga potnik lahko vplača sam ob prijavi. Tako v primeru smrti ali bolezni potnika oz. bližnjih sorodnikov, zavarovalnica na podlagi ustreznega potrdila (zdravniško potrdilo, mrliški list) povrne stroške odpovedi potovanja. Splošni pogoji zavarovalnice, ki sklepa ustrezna zavarovanja, so na voljo na prodajnem mestu.

CMT ne zagotavlja nobene medicinske pomoči. V primeru, da potnik ni dodatno zdravstveno zavarovan, pa med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, je dolžan sam kriti stroške, ki zaradi tega nastanejo.

TOČNOST PREVOZNIKOV

CMT si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi počitku.

V primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike zamude letalskega prevoza lahko potnik v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov uveljavlja odškodnino od dejanskega letalskega prevoznika (bodisi preko spletne povezave letalskega prevoznika bodisi preko katerega od specializiranih posrednikov) tudi takrat, ko je tak let sestavni del turističnega aranžmaja. Povrnitev škode ali znižanja cen, ki jih potrošnik prejme na podlagi ZVPot in uredb ter mednarodnih konvencij, se med seboj odštevajo, da se prepreči prekomerna izplačila.

POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

V primeru, da ima agencija posebne pogoje za določen aranžma, so ti objavljeni na uradni spletni strani CMT pod splošnimi pogoji. Objavljeni posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev, sicer tudi za te aranžmaje veljajo splošni pogoji oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB

Mladoletni z agencijo potujejo zgolj izjemoma, če je v posameznem program tako določeno. Če je katerakoli od oseb, ki potuje v tujino v organizaciji CMT, v času izvedbe potovanja mlajša od 18 let, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katerim starši ali skrbniki mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji CMT na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj, ne more potovati s CMT in CMT si pridržuje pravico, da jo odslovi pred odhodom brez posebne odškodnine.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI POTNIKOM

Vsak potnik je dolžan sam poskrbeti za svojo varnost in se izogibati vsakršnim ravnanjem, ki bi lahko ogrozila njegovo varnost ali varnost kogar koli drugega. CMT na določenih potovanjih, kadar je v program tako izrecno navedeno, zagotavlja varovanje potnikov, in sicer preko zunanjih sodelavcev, ki poskrbijo in zagotovijo varovanje. CMT ne odgovarja za način varovanja in za delo svoji zunanjih sodelavcev, zato mora potnik vse zahtevke, ki se nanašajo na varovanje, nasloviti neposredno na varnostno službo, ki varnost zagotavlja.

PRODAJA VSTOPNIC

Z nakupom vstopnice pri CMT kupec sprejema hišna pravila lokacije prireditve kot tudi pogoje sodelovanja med CMT in organizatorjem prireditve. Ob zapustitvi lokacije prireditve vstopnica izgubi svojo veljavnost. Neupoštevanje hišnih pravil in zloraba vstopnice se kaznuje, in se osebo odstrani s prizorišča. V takih primerih vstopnice ni mogoče vrniti. V primeru popolne ali delne odpovedi ali preložitve prireditve, veljajo roki in pogoji posameznega organizatorja prireditve. Informacijo o tem kupec vstopnice dobi pri organizatorju ali na prodajnem mestu, kjer je vstopnico kupil. CMT je le posrednik pri prodaji vstopnic in ne odgovarja za vračilo denarja. Manjše oz. objektivno upravičene spremembe zasedbe ali programa so pridržane. V primeru odpovedi, preložitve prireditve ali spremembe zasedbe, kupec vstopnice ni upravičen do povračila stroškov (t.j. prihoda, hotela). Obiskovalec ob TV prenosih dovoljuje neomejen čas snemanja brez zahteve nadomestila za oddajanje s strani TV organizacije, ki producira film in je posnela obiskovalca med ali v kontekstu prireditve in dovoljuje uporabo vseh tehničnih sredstev za obdelavo filma.

Vnos naprav za snemanje zvoka in slike, z izjemo mobilnih telefonov, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, pirotehničnih sredstev in drugih stvari, navedenih v hišnih pravilih lokacije prireditve, je prepovedan.

PREPRODAJA, PONAREJANJE ali KAKRŠNAKOLI DRUGA OBLIKA ZLORABE VSTOPNIC NI DOVOLJENA in JE KAZNIVA!

Potnik mora vstopnico hraniti najmanj do zaključka prireditve oz. zapustitve lokacije prireditve. Barkoda na vstopnici je unikatna in je veljavna le ob prvem skeniranju, vsako nadaljnje kopiranje in vsak nadaljnji prehod ni mogoč. Ob izgubi vstopnice njena zamenjava ni mogoča.

Kupec vstopnice mora vstopnico zavarovati pred nepooblaščenim dostopom. CMT ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale zaradi posredovanja, posredovanja informacij, kopiranja ipd. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe ne dovoli vstopa imetnikom vstopnic z identičnim barkodam.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

CMT D.O.O. vse podatke o potnikih varuje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) oziroma pripadajočo domačo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
.

Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v CMT D.O.O.. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih CMT D.O.O. zbira od potnikov, uporabnikov spletnih strani CMT D.O.O.. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov

Kazalo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5. Pravne podlage
6 Varovanje osebnih podatkov
7. Pravice uporabnikov
8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
9. Uporaba piškotkov
10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
11. Pravno obvestilo

1. Upravljavec zbirk osebnih podatkov
CMT D.O.O., Šmartinska c. 152, Ljubljana.
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@cmt.si.

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani, so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• podatki o naročenem aranžmaju ter morebitnih dodatnih naročenih storivah;
• podatki o plačniku aranžmaja, če se razlikujejo od podatkov o potniku;
• podatki o plačilu (vrsta plačila, plačilni podatki);
• morebitne potnikove opombe oziroma posebne zahteve;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov, so:
• podatki o tem, katere strani je uporabnik obiskal na portalu oziroma kako daleč v postopku nakupa aranžmaja je prišel;
• podatki, ki jih posreduje uporabnikov brskalnik oziroma mobilna naprava, kot so npr. uporabnikov IP naslov, lokacijski podatki, identifikator naprave (IMEI številko, MAC naslov), podatki o brskalniku, podatki o tem, kako je potnik prišel na spletno stran, operacijski sistem;
• podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;
• čas in trajanje obiska;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• e-poštni naslov;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
• katere strani je obiskal na portalu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
• IP naslovi uporabnika
• podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;;

Pridobljeni podatki o telefonskih klicih, e-poštnih sporočilih, oziroma klepetih preko naših spletnih strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• vaša telefonska številka, e-poštno sporočilo, oziroma vzdevek in IP naslov;
• vsebina vašega sporočila.

Pridobljeni podatki o udeležncih nagradnih iger in anket, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• ime;
• starost;
• e-poštni naslov oziroma telefonska številka;
• podatki, potrebni za izvedbo nagradne igre oziroma ankete.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov in uporabnikov spletnih strani, uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger in anket;
• za statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizirater ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke potnikov hranimo še pet (5) let od zaključka aranžmaja (zastaralni rok za uveljavljanje odškodninskih odgovornosti iz potovanja po drugem odstavku 352. člena Obligacijskega zakonika). Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

Osebne podatke v drugih zbirkah hranimo pet (5) let po njihovem vnosu, oziroma do prenehanja obstoja zakonske podlage oziroma zakonitih interesov za njihovo nadaljnjo hrambo. Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

V kolikor hramba temelji na privolitvi posameznika, po preklicu te privolitve njegove osebne podatke v 15 dneh učinkovito in trajno izbrišemo.
5. Pravne podlage

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo svojih osebnih podatkov, ki jih je navedel v prijavnici, z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter za komuniciranje s potnikom v zvezi s pogodbenim oziroma predpogodbenim razmerjem. V primeru, da potnik kot plačnik potovane naroči tudi za druge potnike, se dalje šteje, da je pred tem pridobil tudi soglasje drugih potnikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov v te namene.

Prav tako se šteje, da potnik s podpisom pogodbe privoli tudi v uporabo podatkov iz prijavnice za namene neposrednega trženja (obveščanja o ponudbi upravljavca in njegovih poslovnih partnerjev), segmentacije kupcev, statistične obdelave in raziskave trge. Privolitev velja do preklica, ki ga potnik lahko poda osebno pri upravljacu, po telefonu, po pošti oziroma po e-pošti. V kolikor potnik obdelave podatkov v te namene izrecno ne želi, lahko to izjavi že kot opombo v prijavnici za potovanje.

Neposredno trženje ponudb upravljavca po e-pošti je dovoljeno tudi na podlagi 72. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) oziroma 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Obvestila se pošilja periodično in so jasno označena kot taka. Prejemniku se skozi ustrezno povezavo v vsakem sporočilu zagotovi jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne nadaljnje prejemanje sporočil.

Neposredno trženje, segmentiranje kupcev na podlagi njihovih preteklih nakupov oziroma izkazanega interesa za nakupe ter izvajanje statističnih obdelav in raziskav trga so dovoljeni tudi zato, ker so potrebni za dosego zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec. Upravljavec si kot vsako drugo podjetje prizadeva, da bi svojim strankam oziroma potencialnim strankam ponudil boljše in bolj usmerjene ponudbe, ter jih s tem prepričal k naročilu novih oziroma dodatnih storitev. V ta namen tudi zbira podatke o uporabi svoje spletne strani, e-poštnih sporočil oziroma drugovrstnih sporočil. Upravljavec pri tem ugotavlja, da je tovrstna praksa običajna tudi pri drugih podjetjih v braži oziroma širše, obenem pa ne zaznava, da bi jo državni nadzorni organ v svojem dosedanjem delu bistveno omejeval ali prepovedoval (vsaj kot to izhaja iz letnega poročila državnega nadzornega organa oziroma njegovih sporočil za javnost). Obenem upravljavec izpostavlja, da imajo posamezniki znatne možnosti, da skozi ustrezne nastavitve v svojih profilih pri oglaševalskih posrednikih (Google, Facebook) ustrezno zamejijo možnosti uporabe svojih podatkov za namene neposrednega trženja. Posledično upravljavec. ocenjuje, da pri teh aktivnostih ne pride do situacije, da bi nad njegovimi zakonimiti interesi ponuditi čim boljšo storitev prevladali interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje.

Upravljavec pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen če bo to potrebno za samo izvedbo aranžmaja (npr. ponudnikom turističnih zmogljivosti, kot navedeno spodaj v točki o pogodbeni obdelavi), za izpolnitev sodne odredbe ali podobnega zahtevka pristojnih organov, oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov upravljavca.
7. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti dostop do njegovih osebnih podatkov;
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani, ter še v nekaterih drugih primerih, ter možnost ugovora, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upraljavca;
• Dati možnost začasno omejiti obdelavo osebnih podatkov v določenih primerih;

• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh izbrisal vaše osebne podatke, kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga..
Pravice iz gornjega seznama lahko posameznik uveljavlja tako, da nam piše na naslov CMT D.O.O. , Šmartinska c. 152 oziroma po e-pošti na naslov info@cmt.si. V svoji zahtevi mora navesti svoje identifikacijske podatke, vsebino zahteve, ter utemeljitev zahteve. Odgovori bo posredovan v v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov CMT D.O.O. , Šmartinska c. 152, Ljubljana ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščen, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si).

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@cmt.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke o potnikih posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer za:
• izvedbo posamezne storitve iz turističnega angažmaja;
• vodenje podatkov o strankah (CRM),
• e-mail marketing sistem
• sistem za marketinško avtomatizacijo.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

9. Uporaba piškotkov
Kot uporabniki spletnih strani se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari
· Firefox
· Opera

11. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na spletnih straneh CMT D.O.O. so last družbe CMT D.O.O.. Brez dovoljenja podjetja CMT D.O.O. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. CMT D.O.O. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na spletnih straneh CMT D.O.O...

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:
Uporaba:                      ZVPot se nanaša izključno na potrošnike
Obseg uporabe:           ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.
Dogodek: Rok:
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev: obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.
Dvig cene: le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev, taks, pristojbin – potnik obveščen vsaj 20 dni pred odhodom, možnost odstopa od pogodbe na strain potnika, če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja.
Rok za reklamacijo: 2 leti od nastanka neskladnosti s pogodbo.
Sprememba na rezervaciji na željo potnika: manj kot 9 dni pred odhodom spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odstop od pogodbe, če se stranki sporazumeta o kakršnikoli spremembi, pa se zaračuna administrativni strošek spremembe v višini 30,00 eur.
NAGRADNE IGRE

NAJ MATURANTSKI RAZRED NA KOROŠKEM

 

 1. Pogoji sodelovanja
  • V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki se soglašajo s temi pravili. Sodelujejo lahko razredi 3. letnikov katere koli srednje šole na Koroškem.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi CMT d.o.o ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
 • Za sodelovanje v nagradni igri morajo biti udeleženci stari 16 let ali več.
  • V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so všečkali Facebook Mondial Travel.
 • V nagradni igri sodelujejo vsi, ki sledijo Instagram profilu Mondial Travel.
  • CMT d.o.o. si pridružuje pravico do izvajanja trženjskih aktivnosti v skladu s svojo trženjsko politiko.
 • CMT d.o.o. si pridružuje pravico do izločitve kandidatov v primeru, da so ti za pridobivanje »všečkov« svoje objave uporabili kupljene ali goljufive všečke iz t.i. lažnih profilov.

 

 1. Način sodelovanja

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je objava razredne fotografije na zid Facebook dogodka »Mondialov Red Love Party Koroška«. Večina sodelujočih (oseb na fotografiji) more tudi potrditi udeležbo na omenjenem Facebook dogodku. Med tremi fotografijami, ki bosta v petek 26. oktobra 2019 do 16:00 zbrali največ »všečkov« bomo na dogodku izbrali zmagovalca.

Sodelovanje je mogoče tudi na Instagramu, kjer je na objavljeni razredni sliki potrebno označiti profil "Mondialtravel", v opisu pod sliko pa dodati #mondialmaturanc2020.

 

 1. Nagradni fond in podelitev nagrade
  • Nagradna je sestavljena iz potovalnega aranžmaja, popusta in blagovnih nagrad. Bon vključuje popust za cel razred v višini 300,00€. Omenjen znesek si osebe prijavljene lahko razdelijo ob prijavi na Mondialov maturantski izlet ali maturantsko ekskurzijo na Krfu, v letu 2020, v primeru, da se je na izlet prijavilo vsaj 15 dijakov iz zmagovalnega razreda.

Drug del nagrade predstavlja razredno »VIP doživetje« v enem izmed klubov na otoku Krf, ovrednoten na 300,00€.

 • Nagrado je mogoče vnovčiti pod pogojem, da se na Mondialov maturantski izlet na Krfu, prijavi vsaj 15 dijakov zmagovalnega razreda. Rok za prijavo je 31.1.2020, kasneje nagrade ni mogoče koristiti.
  • Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino.

 

 1. Objava nagrajencev
  • Nagrajenec bo razglašen na dogodku »Mondialov Red Love Party Koroška« v Mariboru in objavljen v dogodku.
  • Nagrajenec bodo prav tako objavljeni na zidu Mondial Travel facebook strani.
  Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka in poslanega videa na vseh spletnih mestih, ki jih ima v lasti CMT d.o.o. Nagrajenec soglaša, da organizator na način, kot je izrecno naveden zgoraj, objavi imena nagrajenca in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju ni treba plačati nagrajencem.

 

 1. Podatki in prevzem nagrade
  • Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je pisno navedeno drugače.
  • Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek.
  • Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je CMT d.o.o.
  • Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti ali osebno na sedežu CMT d.o.o.
  • CMT d.o.o. pošlje nagrado ali obvestilo o prejemu nagrade z natančnimi navodili o prevzemu nagrade nagrajencem in sicer po e-pošti.
  • Nagrajenec bo o nagradi in podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen po e-pošti najkasneje v 1 tednu po koncu nagradne igre.
  • V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi ali ne posreduje CMT d.o.o. vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi.
  • Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 2 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

 1. Izplačilo nagrad
  • Denarno izplačilo blagovnih nagrad ni možno.

 

 1. Osebni podatki sodelujočih
  Nagrajenec bo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščen po e-pošti na naslov, ki ga je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

 

 1. Davčne obveznosti za prejemnike nagrad
  Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo.
  Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan sporočiti organizatorju potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka) na naslov info@mondialtravel.si. V kolikor nagrajenec v navedenem roku podatkov ne sporoči, izgubi pravico do prejema nagrade.
  Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%.
  Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

 1. Odgovornost organizatorja
  Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.
  Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

 1. Pritožbe in reševanje sporov
  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
  CMT d.o.o. si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se družba CMT d.o.o., in tekmovalec dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

 

 1. Spremembe pravil in pogojev
  Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal udeležence z objavami na Collegium Mondial Travel facebook strani.

 

 1. Pošiljanje komercialnih obvestil
  Z sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljujejo CMT d.o.o. pošiljanje komercialnih obvestil, obveščanje o svojih ponudbah, akcijah,… Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnih sporočil, tako da so od pošiljanja odjavijo ali pošljejo pisni zahtevek na info@mondialtravel.si.

 

Ljubljana, 20.10.2019

INSOLVENTNOST IN VARSTVO V PRIMERU LIKVIDNOSTNIH TEŽAV AGENCIJE

CMT bo potnikom omogočil vrnitev v domovino v primeru, da bi ponudnik v času potovanja potnika postal insolventen. V primeru neizogibnih okoliščin, npr. terorističnih napadov ali naravnih nesreč, bo CMT zagotovil potnikom nastanitev podobnega standarda, kot so bile nastanitve na potovanju. Organizator bo potnikom povrnil stroške največ do višine treh nočitev. To velja le za primere, ko ni mogoč pravočasen povratek v domovino. Omejitev stroškov se ne uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, vključno z osebami, ki jih spremljajo, za nosečnice in mladoletnike brez spremstva ter za osebe, ki potrebujejo posebno zdravstveno pomoč, če je bil organizator potovanja vsaj 48 ur pred začetkom turističnega paketa obveščen o njihovih posebnih potrebah.

CMT kot organizator potovanja zagotovi jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav CMT. V primeru, da likvidnostne težave agencije vplivajo na izvedbo potovanja oziroma aranžmaja, ki se je že začel izvajati, jamstvo obsega tudi brezplačno zagotovitev povratka potnikov in financiranje nastanitve pred povratkom, če je to potrebno.

Osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in asistenčni storitvi, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-H:

Podatki o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:
- Številka garantnega pisma in datuma izdaje: TK49901819056 z dne 30.11.2022
- Izdajatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
- Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.

Podatki o asistenčnem centru na Zavarovalnici Triglav, d.d., ki zagotavlja potrošniku asistenčno storitev v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Likvidnostne težave, skladno z veljavno zakonodajo nastopijo v primeru, ko je organizator potovanj nesposoben pravočasno izpolnjevati pogodbeno dogovorjene obveznosti. V navedenem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanj, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti in za to predloži ustrezno dokazilo. V kolikor po poteku navedenega roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav.

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, Asistenčno - storitveni center.
Telefonska številka: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah v programih CMT je vključen davek na dodano vrednost (DDV). Vrednostni boni, ki jih CMT podeljuje v promocijske namene, so vnovčljivi izključno na redne prodajne cene, razen če je na bonu navedeno drugače. CMT ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem. Potnik potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na potovanjih oz. dogodkih, katerih organizator je CMT, potovalna agencija d.o.o. in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Potnik tudi soglaša, da lahko organizator objavi podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke prijaviteljev obdeloval skladno z zakonodajo in politiko zasebnosti. V primeru spora med strankami je za reševanje le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. CMT ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnih pogojev starejšega datuma.

Z objavo teh splošnih pogojev prenehajo veljati dosedanji splošni pogoji.

V Ljubljani, 1.9.2019

Nazadnje posodobljeno: 31.12.2023

Dodatek: POSEBNI POGOJI ZA MATURANTSKE IZLETE 2024 - #MONDIALMATURANC

1. Kaj je #mondialmaturanc
Maturantski izleti blagovne znamke Mondial Travel se prodajajo pod krovno znamko #mondialmaturanc, ki poudarja občutek, doživetje maturantskega izleta, ki ni vezan na destinacijo (Mondial State of Mind) in vsebujejo 5 ključnih elementov, ki definirajo #mondialmaturanc in niso povezani z destinacijo – edinstvena potovalna izkušnja, druženje s prijatelji, kvalitetna zabava, varnost in program poln doživetij.

2. Paketi #mondialmaturanc
Maturantski izleti #mondialmaturanc zajemajo aranžmaje z različnimi programi, termini in destinacijami:
• Mondial Greek Story (termini v juniju, juliju in avgustu 2024)
• Mondial Taste of Spain (termini v aprilu, maju, juniju in juliju 2024)
• Mondial Balkan Adventure (termini v juliju in avgustu 2024)

3. Vključeno v ceno (osnovni aranžma)
Če na ponudbi ni drugače označeno, osnovni aranžmaji programov vključujejo:

Mondial Greek Story (predvideni termini: 28.6.-4.7., 2.7.-8.7., 6.7.-12.7., 10.7.-16.7., 14.7.-20.7., 15.8.-21.8., 19.8.-25.8., 23.8.-29.8.)

 • 4 x pol penzion v hotelu 2**/3*** v več posteljnih sobah s turistično takso
 • Avtobusni prevoz s sodobnim turističnim avtobusom
 • Parkirnine, cestnine in ostale pristojbine
 • Ladijski prevoz Ancona – Grčija – Ancona (palubni potnik)
 • Spremstvo slovenskega avtobusa na ladji
 • Avtobusni prevoz iz pristanišča do hotela in nazaj
 • Strokovno vodenje cel čas potovanja z licenciranim vodnikom
 • Prisotnost animacijske ekipe in ekipe prve pomoči (ob udeležbi vsaj 90 maturantov)
 • Osnovno nezgodno zavarovanje
 • Enega profesorja spremljevalca na 15 dijakov (v primeru udeležbe)
 • Organizacijo potovanja in DDV

Mondial Taste of Spain (predvideni termin: 26.4. – 2.5.)

 • 4x polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja) v hotelu 2**/3*** v več posteljnih sobah s turistično takso
 • Avtobusni prevoz s sodobnim turističnim avtobusom
 • Parkirnine, cestnine in ostale pristojbine
 • Strokovno vodenje cel čas potovanja z licenciranim vodnikom
 • Ogled Monaka, Barcelone, Tosse de Mar, Pinya de Rosse in Grassa
 • Prisotnost animacijske ekipe in ekipe prve pomoči (ob udeležbi vsaj 90 maturantov)
 • Osnovno nezgodno zavarovanje
 • Enega profesorja spremljevalca na 15 dijakov (v primeru udeležbe)
 • Organizacijo potovanja in DDV

Mondial Balkan Adventure (predvideni termin: 24.8. – 28.8.)

 • 4x pol penzion (zajtrk, kosilo, večerja) v hotelu 2**/3*** v več posteljnih sobah s turistično takso
 • Avtobusni prevoz s sodobnim turističnim avtobusom
 • Parkirnine, cestnine in ostale pristojbine
 • Strokovno vodenje cel čas potovanja z licenciranim vodnikom
 • Izlet na plažo Kamenovo, plažo Ploče, Montenegro tura, Dubrovnik
 • Mondial Mania zapestnica ugodnosti in vstopnine v diskoteke
 • Prisotnost animacijske ekipe in ekipe prve pomoči (ob udeležbi vsaj 90 maturantov)
 • Osnovno nezgodno zavarovanje
 • Enega profesorja spremljevalca na 15 dijakov (v primeru udeležbe)
 • Organizacijo potovanja in DDV

Cena osnovnega aranžmaja posameznega paketa je enake za programe / termine / destinacije, na katerih se izvaja #mondialmaturanc. Zaradi opcijskih dodatnih storitev je lahko cena posameznega programa tudi drugačna.

4. Rezervacija in izvedba
Ob prijavi na maturantski izlet #mondialmaturanc se naročnik potovanja prijavi na paket in si izbere program z destinacijo in terminom. Naročnik potovanja se izrecno strinja, da lahko organizator potovanja spremeni program, destinacijo in termin znotraj paketov #mondialmaturanc, zlasti upoštevajoč načela varstva javnega zdravja in spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije. Naročnik izrecno pristaja na izvedbo potovanja z alternativnimi destinacijami in alternativnimi termini. V primeru, da omejitev potovanj v smislu prejšnjega stavka v času in na preferenčni destinaciji izvajanja »mondialmaturanc« ni, se bo organizator potovanja pri izbiri programa in destinacije trudil slediti preferenci, ki jo je naročnik potovanja navedel ob prijavi. Naročnik potovanja se prav tako izrecno strinja, da lahko pride do zamika termina za maksimalno pet dni, v kolikor pride do spremembe v urniku ladijskih prevozov. V primeru te spremembe mora organizator potovanja naročnika o tem obvestiti najkasneje 90 dni pred potovanjem.

Ne glede na drugi in tretji stavek prvega odstavka te točke si organizator potovanja pridržuje pravico do spremembe programa, destinacije, termina tudi v primeru, da na preferiranem programu, destinaciji in terminu ni prijavljenega zadostnega števila oseb:
- Mondial Greek Story: 150 prijavljenih na termin
- Mondial Taste of Spain: 150 prijavljenih na termin
- Mondial Balkan Adventure: 150 prijavljenih na termin

Na Pogodbi-Prijavnici, ki sta jo sklenila naročnik in organizator potovanja, so navedene storitve, vključene v ceno aranžmaja preferenčnega programa. V primeru, da bo v okviru paketov v smislu prvega odstavka izveden drug program, se šteje, da je naročnik seznanjen s storitvami programa, ki bo izveden, ker so storitve navedene v 3. točki teh Posebnih pogojev, ki so sestavni del Pogodbe o potovanju.

Organizator potovanja o spremembi programa naročnika potovanja obvesti najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom odhoda. V primeru, da se pojavijo razlogi iz prvega odstavka te točke, zaradi katerih bi organizator potovanja spremenil program, znotraj 30 dni pred odhodom, si organizator pridržuje pravico do spremembe programa tudi manj kot 30 dni pred odhodom, vendar ne manj kor 5 dni prej odhodom.

5. Plačilni pogoji
Plačilni pogoji za #mondialmaturanc so:
• akontacija se poravna ob prijavi (v višini 75,00 eur);
• 30% aranžmaja mora bit plačano najkasneje 45 dni po prijavi;
• 60% aranžmaja mora bit plačano najkasneje do 90 dni pred odhodom;
• 100% aranžmaja mora bit plačano do najkasneje 30 dni pred odhodom.

Določila prejšnjega odstavka oz. zahtevana višina vplačila se smiselno uporabi glede na datum prijave potnika oz. časa do odhoda na potovanje.

V primeru, ko se naročnik potovanja ne drži plačilnih pogojev, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. V tem primeru organizator potovanja zaračuna storno stroške odpovedi v skladu s V. točko Splošnih pogojev, po lestvici za programe, ki so narejeni za skupine (Mondial, Cooltura).

6. Programi z letalskim prevozom
Na določenih razpisanih terminih izletov je kot možno doplačilo na voljo tudi enosmerni letalski prevoz. Pot z letalom je predvidena na dan prijave/odjave potnikov na destinaciji. Letalski prevoz je predviden iz/na eno izmed bližnjih letališč (Ljubljana, Trst, Benetke, Dunaj, Gradec, Budimpešta, Zagreb,...). Letalski prevoz bo izveden samo v primeru zadostnega št. prijav. O realizaciji izvedbe letalskega prevoza bodo dijaki in starši obveščeni najkasneje 30 dni pred odhodom, glede na razpoložljive kapacitete letalskih prevoznikov. V primeru, da se letalski prevoz ne izvede, se dijakom povrne vplačana kupnina za doplačilo letalskega prevoza. V primeru večjega števila prijav se kot kriterij upošteva datum prijave.

V primeru, da na razpisanem programu ni na voljo letalskega prevoza (v eno ali obe smeri), bi pa, v primeru da je to logistično izvedljivo in pod pogojem zadostnega števila zainteresiranih za letalski prevoz, le-ta bil dodatno organiziran, lahko CMT na e-prijavnici izvede poizvedbo o tem, koliko maturantov je za tak prevoz zainteresiranih. Takšna poizvedba se izvede na način, da med storitvami, ki se nahajajo v razdelku »Kot doplačilo naročam še« doda stavek, ki vključuje: »Zanimam se za letalski prevoz...«. Če potnik ob prijavi le-to obkljuka, s tem izrazi interes oz. zanimanje za tak prevoz, ga pa, če bo letalski prevoz dejansko dodan kot doplačilo, ta izbira ne zavezuje k spremembi načina prevoza, prav tako pa mu ne daje zagotovila, da bo lahko spremenil način prevoza, če se v vmesnem času spremenijo pogoji za tako spremembo, če ne potrdi spremembe v rokih, ki so bili določeni, ko CMT doda opcijo spremembe načina prevoza ali če potrdi sicer v roku, vendar pa se je zaradi omejenega števila sedežev do njegove potrditve za spremembo načina prevoza odločilo že toliko potnikov, da je prevoz zapolnjen.

Potnik lahko kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od pogodbe o potovanju, pri čemer lahko CMT od potnika zahteva plačilo ustrezne in upravičene odstopnine. Stroški odstopa od pogodbe so navedeni v točki "Potnikova sprememba prijave in odpoved potovanja". V kolikor potnikovo potovanje oz. pogodba - prijavnica vsebuje letalski prevoz, je CMT upravičen do povračila dodatnih stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju in sicer:
• če je v program vključen enosmerni letalski prevoz, je storno strošek odjave najmanj 155€ (75,00€ administrativnih stroškov + 80,00€ za letalo)
• če je v program vključen povratni letalski prevoz, je storno strošek odjave najmanj 195€ (75,00€ administrativnih stroškov + 120,00€ za letalo)

7. Starostna omejitev
V maturantski sezoni 2024 lahko na maturantske ekskurzije in izlete potujejo zgolj srednješolci, ki so rojeni v letih 2006 in 2005. 

8. Veljavnost
Posebni pogoji za Maturantski izlet 2024 - #mondialmaturanc stopijo v veljavo 1. 9. 2023.

Dodatek: POSEBNI POGOJI ZA GUD MATURANTSKE PLESE 

1.Splošna določila

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o poslovanju (prijavnice), ki jo skleneta CMT D.O.O. oz. pooblaščena oseba in stranka, ki se prijavlja na določen dogodek ali aranžma. Dogodki in aranžmaji CMT D.O.O. so namenjeni predvsem dijakom ter ostali mladini. S podpisom prijavnice CMT D.O.O. se šteje, da je stranka sprejela določila teh splošnih pogojev. Prijava je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi udeležbe na dogodku/odpvedi aranžmaja; z ustreznimi dokazili. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Stranka je odgovorna za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

2.Prijava in vplačila

Stranka se lahko prijavi na dogodek ali aranžma preko spletnega obrazca na uradni spletni strani CMT D.O.O. ali pri pooblaščenih prodajalcih CMT D.O.O. Ob prijavi CMT D.O.O. in stranka skleneta pogodbo o aranžmaju, ki vsebuje podatke o dogodku ali aranžmaju. Stranka mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva organizator dogodka/aranžmaja ter s prvim obrokom vplačati 30% celotne vrednosti aranžmaja. Preostali del mora stranka plačati najpozneje 30 dni pred dnevom dogodka/aranžmaja, oziroma kot je navedeno na prijavnici/pogodbi. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja stranka ne plača v določenem roku, se šteje, da je odpovedala udeležbo na dogodku/aranžmaju in CMT D.O.O. ravna po določilih o strankini odpovedi aranžmaja/udeležbe na dogodku iz 4. točke teh splošnih pogojev.

3.Cene vstopnic za dogodek / aranžmajev

Cene vstopnic za posamezen dogodek oz. aranžmajev so določene v ceniku podjetja in veljajo od dneva, ko je le-ta objavljen. Cene za vse dogodke/aranžmaje so navedene v evrih. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (zaradi sprememb v menjalnem tečaju,…). O morebitnih spremembah cen CMT D.O.O. udeležence obvesti najkasneje 30 dni pred dogodkom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, lahko stranka brez stroškov odstopi od pogodbe, vendar najkasneje 7 dni po prejemu obvestila o spremembi cene. Stranka lahko vstopnice plača v skladu z navodili spletnega nakupnega procesa ali v gotovini na prodajnih mestih CMT D.O.O. (v kolikor so slednja razpisana). Vstopnice so veljavne do dneva dogodka, navedenega na posamezni vstopnici za dogodek.

4. Sprememba prijave in odpoved udeležbe na dogodku

I. Vsaka sprememba udeležbe na dogodku/aranžmaja po sklenitvi pogodbe o poslovanju (po prijavi), se obravnava kot odjava udeležbe na dogodku / od aranžmaja; tudi če se stranka kasneje ponovno prijavi. Stranka ima pravico do odpovedi udeležbe na dogodku/aranžmaju. Odpoved je lahko le pisna, preko e-maila na naslov info@gudcompany.si. Stranka je do povračila največ 50% stroškov upravičena zgolj za primer plesnih tečajev; ob predložitvi ustreznih potrdil zdravnika specialista, ki potrjujejo strankino nezmožnost za udeležbo na vsaj 50% razpisanih terminov za tečaje. Preostanek kupnine predstavljajo administrativni stroški za prijavo in izvedo tečajev podjetja CMT D.O.O. in se jih ne vrača. Pri nakupu vstopnic za ostale dogodke v organizaciji CMT D.O.O. (maturantski plesi, koncerti, sejmi,…) je kupnina za vstopnice nepovratne narave; ob morebitni odpovedi s strani stranke le-ta ni upravičena do povračila stroškov kupnine.

II. Posebni pogoji ob odpovedi dogodka in vračila vplačanih sredstev v povezavi z epidemijo novega koronavirusa (COVID-19): V primeru odpovedi izvedbe dogodka s strani organizatorja CMT D.O.O. zaradi nezmožnosti izvedbe v povezavi s epidemijo koronavirusa (COVID-19) se organizator obvezuje k povračilu vseh vplačanih sredstev za udeležbo na dogodku (koncerti, maturantski plesi,…) vsem strankam. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za CMT D.O.O. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do enkratne spremembe datuma in razpisa nadomestnega datuma za izvedbo dogodka zaradi nastopa višje sile (vključno z nezmožnostjo izvedbe zaradi epidemije koronavirusa ali posledic povezavi s slednjo). Pogodbena stranka se strinja, da se iz razloga varstva javnega zdravja ali spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije lahko vsebinsko spremeni program dogodka. V primerih, ko CMT D.O.O. izrecno pisno jamči izvedbo dogodka, tega ne more odpovedati.

5. Reklamacije

Vsaka stranka/imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve. V skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov je potnik dolžan vse nepravilnosti in odstopanja od dogovorjenega in vplačanega aranžmaja v najkrajšem možnem času sporočiti izvajalcu storitev. V kolikor tega ne stori v najkasneje 7-ih dneh po dogodku/koncu aranžmaja, ne more podati pisne pritožbe v primeru, da pomanjkljivosti niso bile v celoti odpravljene. Obrazec za prijavo je na voljo pri predstavnikih CMT D.O.O. Brez pisne reklamacije CMT D.O.O. ne obravnava zahtevkov za vračilo kupnine ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki bi jo podpisalo več strank – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zahteve. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnine ali drugemu zahtevku, mora stranka predložiti ustrezno potrdilo o dejanskem stanju, na podlagi katerega stranka svoj zahtevek uveljavlja (npr. potrdilo o vplačilih). Če je po krivdi CMT D.O.O. prišlo do neizpolnjevanja posameznih storitev, ima stranka pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov.

6. Informacije

CMT D.O.O. ne prevzema odgovornosti za katerokoli informacijo na prijavnih mestih, ki ni v skladu z opisi storitev v uradnih dokumentih podjetja.

7. Prodaja vstopnic

I. Z nakupom vstopnice pri CMT D.O.O. kupec sprejema hišna pravila lokacije prireditve kot tudi pogoje sodelovanja med CMT D.O.O. in organizatorjem prireditve. Ob zapustitvi lokacije prireditve vstopnica izgubi svojo veljavnost. Neupoštevanje hišnih pravil in zloraba vstopnice se kaznuje in osebo odstrani s prizorišča. V takih primerih vstopnice ni mogoče vrniti. V primeru popolne ali delne odpovedi ali preložitve prireditve veljajo roki in pogoji posameznega organizatorja. Informacijo o tem kupec vstopnice dobi pri organizatorju ali na prodajnem mestu, kjer je vstopnico kupil.

II. Obiskovalec ob TV prenosih dovoljuje neomejen čas snemanja brez zahteve nadomestila za oddajanje s strani TV organizacije, ki producira film in je posnela obiskovalca med ali v kontekstu prireditve in dovoljuje uporabo vseh tehničnih sredstev za obdelavo filma. Vnos naprav za snemanje zvoka in slike, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, pirotehničnih sredstev in drugih stvari, navedenih v hišnih pravilih lokacije prireditve, je prepovedan.

III. PREPRODAJA, PONAREJANJE ali KAKRŠNAKOLI DRUGA OBLIKA ZLORABE VSTOPNIC NI DOVOLJENA in JE KAZNIVA! - Hranite vstopnico, kot da je gotovina. - Barkoda je unikatna in je veljavna le ob prvem skeniranju, vsako nadaljnje kopiranje in vsak nadaljnji prehod ni mogoč. - Ob izgubi zamenjava ni mogoča. - Kupec vstopnice mora vstopnico zavarovati pred nepooblaščenim dostopom. CMT D.O.O. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale zaradi posredovanja, posredovanja informacij, kopiranja. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe ne dovoli vstopa imetnikom vstopnic z identično barkodo. Morebitni reklamacijski zahtevek kupec vstopnice pošlje v zakonsko predvidenem roku.

8. Varstvo osebnih podatkov

CMT D.O.O. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da stranka s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi CMT D.O.O. in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor stranka tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi. Enako velja za uporabnike spletnih strani CMT D.O.O..

9. Končna določila

I. Vsaka stranka s prijavo dovoljuje CMT D.O.O uporabo fotografij in video posnetkov z dogodkov (na katerih je posneta dotična stranka) v promocijske in komercialne namene. Vrednostni boni, ki jih CMT podeljuje v promocijske namene, so vnovčljivi izključno na redne prodajne cene, razen če je na bonu navedeno drugače. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. CMT D.O.O. ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnim pogojem starejšega datuma.

II. CMT D.O.O. si pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni kadar koli. Pri tem bo prodajalec kupca vedno obvestil o vsebinski spremembi Splošnih pogojev, tako da bo spremembo objavil na domači spletni strani.

III. Informacije objavljene na spletni strani CMT D.O.O., so izključno informativne narave. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne. Fotografije, multimedijske vsebine, dokumenti in opisi ne zagotavljajo lastnosti dogodkov.

IV. CMT D.O.O. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

V LJUBLJANI, 15.12.2021

Dodatek: KOMUNIKACIJA V SKUPINAH V APLIKACIJI WhatsApp

Pred, med in po izvedbi se imajo potniki možnost v ključijo v skupino, kjer poteka krovna komunikacija glede programa in ostalih informacij, ki jih želimo deliti z našimi potniki. Te skupine so kreirane v aplikaciji WhatsApp, kjer so nekateri podatki (ime, priimek, telefonska številka in prikazana fotografija) potnikov in potnic, ki se bodo skupini pridružili, vidni in dostopni tudi preostalim članom skupine. S priključitvijo skupini se potnik oz. potnica strinja, da so njeni podatki (ime, priimek, telefonska številka in prikazana fotografija) dostopni preostalim članom skupine.