SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJA ZA INDIVIDUALNE ARANŽMAJE (RAZPISNI PROGRAMI) IN SKUPINSKE PROGRAME CMT, potovalne agencije, d.o.o.

I. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o poslovanju (prijavnice), ki jo skleneta CMT D.O.O. oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen aranžma. Aranžmaji CMT D.O.O. so namenjeni predvsem študentom, dijakom ter ostali mladini. Ko potnik v agenciji, po telefonu ali preko interneta naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

II. PRIJAVA IN VPLAČILA
Potnik se lahko prijavi za aranžma v poslovalnicah CMT D.O.O. ali v katerikoli pooblaščeni agenciji. Ob prijavi CMT D.O.O. in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati 30% celotne vrednosti aranžmaja oz. kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del potnik plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno na prijavnici/pogodbi. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v določenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in CMT D.O.O. ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz V. točke teh splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja oz. predstavniku CMT D.O.O predložiti potrdilo o celotnem plačilu aranžmaja, v nasprotnem primeru vodja potovanja oz. predstavnik CMT D.O.O. ni dolžan sprejeti potnika na potovanje oz. aranžma. V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije, CMT D.O.O. za vsako prijavo zaračunava prijavnino, ki pokriva administrativne stroške prijave. Višina prijavnine znaša 10 eur (razen če v programu ni navedeno drugače).

III. CENE ARANŽMAJA
Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (zaradi sprememb v menjalnem tečaju, sprememb tarif prevozov, sprememb cen goriva…). O morebitnih spremembah cen CMT D.O.O. potnika obvesti najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, lahko potnik brez stroškov odstopi od pogodbe, vendar najkasneje 2 dni po prejemu obvestila o spremembi cene. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). Pri vseh aranžmajih je DDV vključen v ceno.

IV. KATEGORIZACIJA STORITEV
Če v programu ni določeno drugače, so v ceno aranžmaja vključene prevozne, namestitvene in gostinske storitve, organizacija ter vodenje potovanja. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljne oz. drugačne sobe, kot so predvidene v programu, posebna prehrana, opcijski izleti…) ali pa so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine). Te storitve potnik plača posebej. Potnik ob prijavi lahko navede želje po posebnih storitvah, ki jih, kadar so te mogoče, doplača k ceni aranžmaja. Med samim potovanjem se posebne storitve doplačajo (v ustrezni valuti) vodji potovanja oz. predstavniku CMT D.O.O. v kraju, kjer se storitve opravljajo. Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorizacija objektov), navedene v programih CMT D.O.O., za posamezne aranžmaje, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije CMT D.O.O., zato CMT D.O.O. zanje ne odgovarja, razen kadar je posebej označeno, da gre za oceno CMT D.O.O.. Le ta si pridržuje pravico, da potnika obvesti o imenu namestitvenega objekta ob prihodu na destinacijo. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v tri- in štiri-posteljnih sobah (te imajo lahko tudi dodatna ležišča). Na vseh programih je obvezno plačilo povratne kavcije (od 10€ – 50€ na osebo).

V. POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA
Vsaka sprememba/zamenjava programa po sklenitvi pogodbe o potovanju (po prijavi), se obravnava kot odjava od programa tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima CMT D.O.O. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Če v programu oziroma na prijavnici za določen aranžma ni drugače določeno, veljajo naslednji odpovedni roki:

Za individualne aranžmaje:
– do 30 dni pred odhodom administrativni stroški 20 EUR,
– 29 – 22 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja,
– 21 – 15 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja,
– 14 – 8 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja,
– 7 – 1 dan pred odhodom 80% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

Za programe, ki so narejeni za skupine:
– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 40 EUR,
– 90 – 60 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,
– 60 – 30 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja,
– 29 – 1 dan pred odhodom 90% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatke ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave se potnik odpoveduje pravici do vračila razlike. Ne glede na % lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov.
Ne glede na % lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov.
V primeru, da se prijavljeni ne more udeležiti potovanja, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem da se organizator s tem strinja. Zamenjava imena je možna samo osebno na prodajnem mestu CMT ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokunentov obeh oseb oz. ob izpolnitvi obrazca, ki ga lahko najdete na naši spletni strani. V tem primeru bo CMT D.O.O. bremenil potnika le za stroške spremembe. V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov. Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato CMT D.O.O. v primeru odpovedi potovanja s strani potnika ravna po določilih o potnikovi spremembi ali odpovedi potovanja. V primeru, ko je organizator aranžmaja druga turistična agencija, katere pooblaščeni zastopnik je CMT D.O.O., veljajo njeni splošni pogoji poslovanja.

Odstopno izjavo lahko najdete na tej povezavi. 

VI. ODSTOPNINA IN ZAVAROVANJE RIZIKA OPOVEDI
Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje rizika odpovedi potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica vrne del vplačanega zneska. Takšni primeri so:

a) nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje
b) nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžen navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanega zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila
c) poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca,
d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje,
e) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnik/ov (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, itd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju,
f) popravnega izpita za srednjo šolo katerega rok za opravljanje nastopi v času izvajanja maturantskega izleta ali v roku 21 koledarskih dni po končanem maturantskem izletu. Kritje velja samo za maturantske izleta, ki se izvajajo v juliju, avgustu ali septembru vsako leto.

Za zavarovanje veljajo pogoji K-TUR-CMT/17, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni na spletni strani  https://www.mondialtravel.si/splosni-pogoji-poslovanja . Pomembno: Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

Ne glede na plačano odstopnino ima potovalna agencija v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo 15 EUR za potnika. Če potnik odpove potovanje zaradi višje sile ter ni vplačal rizika odpovedi, ima potovalna agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

VII. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
CMT D.O.O. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanja ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni določeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov na določenem prevoznem sredstvu naslednje:

– za potovanja z avtobusom najmanj 40 potnikov,
– za potovanja na rednih letalskih linijah najmanj 20 potnikov,
– za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami najmanj 80% zasedenost.

V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim potnikom, vrne pa jim celoten vplačani znesek. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za CMT D.O.O. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe dneva ali časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda uporabljenih prevoznih sredstev ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravna nesreča ali drugi nepredviden vzroki, na katere CMT D.O.O. ne mora vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Ker CMT D.O.O. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa, lahko v teh primerih potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. Potovalna agencija CMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če se potnik ne drži pravil obnašanja, ki veljajo na določenih vrstah prevoza oz. nastanitvenih objektih, s tem ogroža počutje in zdravje ostalih potujočih ter onemogoča izvedbo programa izvajalcu s strani agencije.

VIII. POTNI DOKUMENTI
Potniki, ki se prijavijo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopijo v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo s posebnimi dokumenti (vizumi), si je potnik dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti te dokumente. Prav tako si morajo potniki, ki niso državljani EU, urediti vse potrebne potovalne dokumente, ki jih zahtevajo države, v katere potujejo. Nepolnoletni potniki so dolžni urediti vso potrebno dokumentacijo za prehod nepolnoletnih oseb preko državnih meja. Če potnik naštetih obveznosti ne izpolni oz. se zaradi neurejenih dokumentov ne more udeležiti potovanja ali ga mora iz istih razlogov prekiniti, se CMT D.O.O. ravna po določilih o potnikovi spremembi prijave in odpovedi potovanja (glej točko V). V primeru, da CMT D.O.O. posreduje pri urejanju vizuma za potnika, agencija ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri urejanju ni všteto v ceno in se plača posebej, stroškov posredovanja pa agencija v nobenem primeru ne vrača. Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali mu jih ukradejo in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje oz. za vrnitev v domovino, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

IX. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

X. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeli ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten zdravstveni predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju. Zavrnitev le-tega ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. CMT D.O.O. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, ki bi nastali zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa.

XI. PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Potovalna agencija CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage naslovi potnik sam na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Potovalna agencija CMT ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih oziroma iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.).

XII. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika v potovalni agenciji CMT. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

XIII. REKLAMACIJE
Vsak potnik imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve. V skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov je potnik dolžan vse nepravilnosti in odstopanja od dogovorjenega in vplačanega aranžmaja v najkrajšem možnem času sporočiti izvajalcu storitev ali lokalnemu predstavniku na sami destinaciji. V kolikor tega ne stori, po prihodu domov ne more podati pisne pritožbe v primeru, da pomanjkljivosti niso bile v celoti odpravljene. Obrazec za prijavo pomanjkljivosti vam je na voljo pri našem predstavniku na destinaciji. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 60 (šestdesetih) dneh po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, CMT D.O.O. le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije CMT D.O.O. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki bi jo podpisalo več potnikov – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zahteve. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnine ali drugemu zahtevku, mora potnik predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe, o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja (npr. potrdilo o vplačilih). Če je po krivdi CMT D.O.O. prišlo do neizpolnjevanja programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima CMT D.O.O. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa.

XIV. INFORMACIJE
CMT D.O.O. ne prevzema odgovornosti za katerokoli informacijo na prijavnih mestih, ki ni v skladu z opisi storitev v programu.

XV. ZAVAROVANJA
Cene aranžmajev, če v programu ni določeno drugače, vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, ne vključujejo pa zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da morajo potniki za zavarovanje poskrbeti sami. Za potovanja v tujino priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Prav tako v ceno aranžmaja ni vključeno zavarovanje rizika odpovedi, ki ga potnik lahko vplača samo ob prijavi. Tako v primeru smrti ali bolezni potnika oz. bližnjih sorodnikov, zavarovalnica na podlagi ustreznega potrdila (zdravniško potrdilo, mrliški list) vrne 90% vplačanega zneska, ki bi ga drugače izgubil, če se iz zgoraj navedenih razlogov ne bi mogel udeležiti izleta. Splošni pogoji zavarovalnice, ki sklepa ustrezna zavarovanja, so na voljo na prodajnem mestu.

XVI. POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

XVII. KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah v programih CMT D.O.O. je vključen davek na dodano vrednost. Vsak potnik s prijavo na potovanje dovoljuje CMT D.O.O uporabo fotografij in video posnetkov s potovanja (na katerih je posnet dotični potnik) v promocijske in komercialne namene. Vrednostni boni, ki jih CMT podeljuje v promocijske namene, so vnovčljivi izključno na redne prodajne cene, razen če je na bonu navedeno drugače. CMT D.O.O. ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. CMT D.O.O. ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnim pogojem starejšega datuma.

23. marec 2017

 

KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE STROŠKA ODPOVEDI POTOVANJA ZA CMT D.O.O.

K-TUR-CMT/17

1.člen PREDMET ZAVAROVANJA

(1) Predmet zavarovanja so stroški, ki nastanejo uporabniku turističnih storitev (v nadaljnjem besedilu zavarovalcu, ki je hkrati tudi zavarovanec) zato, ker je odpovedal potovanje zaradi nepredvidenih dogodkov, vendar le v primeru, če je bila zavarovalna pogodba sklenjena istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.

(2) Kot potovanje se po tem aneksu šteje tudi nakup letalske karte, vendar pod pogojem, da je letalska karta kupljena najmanj 5 dni pred odhodom letala.

2. člen ZAVAROVANE NEVARNOSTI

Zavarovalni primer po tej klavzuli nastopi, če se odpove potovanje zaradi enega od spodaj navedenih nepredvidenih dogodkov, nastalih po sklenitvi zavarovalne pogodbe in sicer:

a) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje,

b) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžan navedene osebe  v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,

c) poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca,

d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje,

e)nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnika/ov na zasebnem potovanju (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovalcem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju. To določilo ne velja za primere, ko ne gre za zasebna potovanje (službene poti ipd.).

f)popravnega izpita za srednjo šolo katerega rok za opravljanje nastopi v času izvajanja maturantskega izleta ali v roku 21 koledarskih dni po končanem maturantskem Kritje velja samo za maturantske izlete, ki se izvajajo v juliju, avgustu ali septembru vsako leto.

3. člen IZKLJUČITVE IZ ZAVAROVANJA

Zavarovalnega kritja po tej klavzuli ni:

1). če zavarovanje stroška odpovedi potovanja ni sklenjeno istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju,

2). če prijava dogodka ni dokumentirana skladno z določilom člena te klavzule,

3). če zavarovalec pisno ne odpove potovanja najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od dogodkov, navedenih v  členu te klavzule,

4). če pride do odpovedi potovanja zaradi dogodka, ki ni naveden v členu te klavzule,

5). za povračilo stroškov kakršnihkoli taks,

6). če je rok za popravni izpit za srednjo šolo pred izvajanjem maturantskega izleta ali po poteku 3 tednov po končanem maturantskem izletu.

4. člen ZAVAROVANA VREDNOST

Zavarovana vrednost je dogovorjeni znesek, ki ga je zavarovalec dolžan plačati turistični agenciji za stroške, ki so nastali zaradi odpovedi ali neudeležbe na potovanju. Če v klavzuli ni drugače dogovorjeno se določijo stroški nastali zaradi odpovedi pogodbe o potovanju po določilih 8. člena te klavzule.

5. člen TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovalno kritje začne ob 24.00 tistega dne, ki je v zavarovalni pogodbi naveden kot datum sklenitve zavarovanja in preneha z nastopom potovanja.

6. člen SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE

Zavarovalna pogodba  za  zavarovanje  stroška  odpovedi potovanja je sklenjena pri zavarovalnici s samim plačilom premije,  pri  čemer  mora  biti  premija  plačana  na  dan sklenitve pogodbe o Kasnejše plačilo premije ne  vzpostavi  pogodbenega  razmerja  z  zavarovalnico  in sklenitev zavarovalne pogodbe v tem primeru ni možna.

7. člen PLAČILO PREMIJE

Premijo oziroma 1. obrok mora zavarovalec plačati ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. Za plačilo ob sklenitvi zavarovalne pogodbe šteje tudi plačilo, ki je izvršeno najkasneje do dneva zapadlosti, ki je navedena na terjatvenem dokumentu. V tem primeru je zavarovalno kritje podano od dneva in ure, ki sta določena kot začetek zavarovanja. V primeru, če premija (oziroma 1. obrok) do dneva zapadlosti na terjatvenem dokumentu ni plačana v celoti, je zavarovalno kritje podano šele z naslednjim dnem po celotnem plačilu.

8. člen OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA OB NASTANKU ZAVAROVALNEGA PRIMERA

(1) Zavarovalec (oz. njegov pravni naslednik) je dolžan ob nastopu dogodka:

 1. takoj odpovedati rezervirano potovanje pri turistični agenciji;
 2. turistična agencija posredovati odpoved potovanja v pisni obliki najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov odpovedi navedenih v členu te klavzule;

(2) Na predpisanem obrazcu (v nadaljevanju: zahtevek) je zavarovalec dolžan navesti vzrok odpovedi ter priložiti:

 1. dokazila o sklenjeni pogodbi o potovanju;
 2. dokazilo o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
 3. verodostojno potrdilo pristojne ustanove glede dogodka (npr. policijski zapisnik, vabilo sodišča);
 4. neizrabljeno dokumentacijo za potovanje (karte, napotnice );
 5. obračun stroškov odpovedi  potovanja (pripravljen s strani turistične agencije);
 6. obvestilo o povračilu stroškov – »ticket refund notice« (pri odpovedi letalske karte).

(3) Kadar je razlog za odpoved potovanja takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovalca ali oseb navedenih v in e. točkah 2. člena te klavzule, ki zavarovalcu onemogoča potovanje je zavarovalec dolžan priložiti zahtevku:

   1. zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati naslednje podatke:
       • datum poslabšanja zdravstvenega stanja,
       • kratko  anamnezo   bolezni,   ki   je   bolniku onemogočila nameravano potovanje,
       • vrsta terapije
       • morebitna  druga    dokazila    na    zahtevo zavarovalnice.

Zdravniško potrdilo mora biti izstavljeno najkasneje do vključno dneva nameravanega potovanja, v nasprotnem se šteje, da zavarovalni primer ni nastal. Stroške izdaje zdravniškega potrdila krije zavarovalec sam.

(4) Kadar gre za poslabšanje zdravstvenega stanja ali smrt oseb iz člena te klavzule, mora biti sorodstveno razmerje izkazano z ustreznimi dokazili državnega organa. Stroške izdaje dokazil krije zavarovalec sam.

(5) V primeru odpovedi letalske karte je zavarovalec dolžan poleg ostale dokumentacije priložiti tudi splošne pogoje letalskega prevoznika, iz katerih so razvidni stroški odpovedi letalske karte ter originalno letalsko karto.

(6) Kadar je razlog za odpoved potovanja nastanek popravnega izpita za srednjo šolo je zavarovalec dolžan priložiti zahtevku:

    • Potrdilo Srednje šole o nastanku popravnega izpita iz katerega je istočasno viden tudi datum izdaje potrdila in
    • Dokazilo o roku izvedbe popravnega izpita.

9.  člen IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

(1) V primeru nastanka zavarovalnega primera je zavarovalnica dolžna zavarovancu izplačati zavarovalnino v 14 dneh od prejema popolne dokumentacije navedene v členu te klavzule oziroma dodatnih dokazil, ki jih določi zavarovalnica v času reševanja zavarovalnega primera in so potrebna za ugotovitev obstoja in višine obveznosti zavarovalnice.

(2) Maksimalna obveznost zavarovalnice je odvisna od števila dni med datumom dogodka in datumom nameravanega pričetka potovanja, kot je določeno s splošnimi pogoji turistične agencije in znaša v primeru, ko je turistična agencija organizator potovanja:

a. Za individualne aranžmaje:

    • do 30 dni pred odhodom administrativni stroški 20 EUR,
    • od 29 – 22 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja,
    • od 21 – 15 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja,
    • od 14 – 8 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja,
    • 7 – 1 dan pred odhodom 80% cene aranžmaja,
    • na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

b. Za programe,  ki  so  narejeni  za  skupine  (maturantski izleti):

    • do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 40 EUR,
    • 90 – 60 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,
    • 60 – 30 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja,
    • 29 – 1 dan pred odhodom 90% cene aranžmaja,
    • na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

c. Za programa Student Island in Student Beachville, ki sta narejena za skupine:

    • od  4.  do  90  dni  pred  odhodom  25%  cene aranžmaja,
    • 90 – 60 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,
    • 60 – 30 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja,
    • 29 – 1 dan pred odhodom 90% cene aranžmaja,
    • na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

(3) V primerih, ko turistična agencija ni organizator potovanja se zavarovalnina izplača na podlagi splošnih pogojev organizatorja potovanja.

(4) Zavarovalec je dolžan pisno odpovedati potovanje turistični agenciji najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od dogodkov, navedenih v členu te klavzule.

(6) Če potovanje v tem roku ni odpovedano turistični agenciji se šteje, da zavarovalni primer ni nastal, razen v primerih, ko so zavarovalcu objektivni razlogi onemogočali odpoved potovanja v tem roku.

(8) V primeru, če je sklenjeno skupinsko zavarovanje, ko ne gre za absolventske in maturantske izlete (največ 6 oseb na pogodbi o potovanju) in če potovanje odpove ena ali več oseb iz skupine zaradi česa se najame dražja nastanitev oziroma nastanejo višji stroški, zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini najema dražje nastanitve pod pogojem, da je ta nižja od stroška odpovedi v kolikor bi odpovedali vsi zavarovalci iz pogodbe o potovanju.

10. člen VRAČILO PREMIJE

(1) V primerih, ko organizator potovanja odpove potovanje zaradi nezadostnega števila prijavljenih potnikov ali iz drugih razlogov, zavarovalec ni upravičen do vračila neizkoriščenega  dela  premije  za  obdobje  od  odpovedi potovanja do nameravanega odhoda na potovanje.

(2) Če zavarovalec zamenja destinacijo zaradi razloga navedenega v odstavku tega člena je zavarovalec dolžan v primeru dražjega aranžmaja doplačati premijo, v primeru najema cenejšega aranžmaja pa je upravičen do vračila premije.

11. člen VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

(1) Zavarovalec do preklica dovoljuje zavarovalnici in njenim pooblaščenim podjetjem za zastopanje in posredovanje zavarovanj, da v svojih zbirkah shranjujejo, obdelujejo in uporabljajo  njegove osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje zavarovanja in za namene obveščanja zavarovalca in zavarovanca o novostih in ponudbah s področja finančnih produktov.

(2) Zavarovalec lahko kadarkoli zahteva, da se preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja po prejšnjem Zavarovalnica se obvezuje, da bo najkasneje v 15 dneh preprečila uporabo osebnih podatkov,  za katero je bilo dano dovoljenje po prejšnjem odstavku tega člena.

(3) Zavarovalec izrecno dovoljuje zavarovalnici in njenemu pooblaščencu vpogled v njegov osebni zdravstveni karton in drugo zdravstveno dokumentacijo pri ugotavljanju obveznosti zavarovalnice, seznanitev z njegovimi občutljivimi osebnimi podatki ter za njihovo pridobitev.

(4) Zavarovalnica se obvezuje, da bo vse osebne podatke skrbno varovala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

12. člen PRITOŽBENI POSTOPEK IN PRISTOJNOST V PRIMERU SPORA

(1) Zavarovalec ali upravičenec lahko v 15 dneh po prejemu pisne odločitve zavarovalnice vloži pisno pritožbo na zavarovalnico, ki mora pritožbo obravnavati skladno z internim Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji postopki pri zavarovalnici niso možni.

(2) V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo zavarovalnice se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno rešitev spora pri Mediacijskem centru, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja pri Evropskem centru za reševanje sporov, glede določenih razlogov pa tudi pred Varuhom dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu.

(3) Za razmerja iz zavarovalne pogodbe, ki niso urejena s temi pogoji, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

(4) V primeru sodnega spora je za reševanje pristojno sodišče v v Kopru.

(5) Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.

17. marec 2017